Coalitie-akkoord

Bestudering van alle verkiezingsprogramma’s van de Veldhovense politieke partijen heeft geleerd dat er veel overeenstemming is over de grote lijn. We vinden het als nieuwe coalitie van belang dat die eenstemmigheid behou- den blijft, ook ná de verkiezingsperiode. Een eensgezind bestuur is een sterk bestuur met daarbinnen voldoende ruimte voor nuance. We hebben alle fracties gevraagd om input te leveren over de punten die zij voor Veldhoven relevant vinden. D66 en CDA hebben aan dat verzoek gehoor gegeven en hun punten hebben een plekje gevonden in dit coalitieprogramma. Ook de stem- men van onze Veldhovense ouderen zijn gehoord. U zult zien dat hun zorgen in dit coalitieprogramma een vertaling krijgen.

Wij presenteren u een coalitieprogramma op hoofdlijnen. Die hoofdlijnen vormen de richting waarlangs we de komende vier jaar Veldhovens beleid willen doorontwikkelen. Het gaat hier om inkleuring van onze visie en van de basishouding waarmee we inwoners, verenigingen, organisaties en bedrijven tegemoet willen treden als gemeente. En over hoe we willen samenwerken binnen onze gemeentegrenzen én daarbuiten.

Deze visie op hoofdlijnen kent ook een aantal praktische afspraken over waar we concreet op in willen gaan zetten. Ook die zaken treft u in dit program- ma beknopt aan als illustratie van wat een hoofdlijn in de praktijk kan gaan betekenen. Beide zijn gerubriceerd langs de lijn van de begrotingsprogram- ma’s om het overzichtelijk te houden en om zo de ambtelijke vertaling van dit programma te faciliteren.

Het managementteam van de gemeente Veldhoven heeft ons vooraf zijn tech- nische reflectie gegeven op dit programma. Die stap hebben we ingelast om haalbaarheid te toetsen en omdat we het van belang vinden dat dit programma meegenomen kan worden in de Voorjaarsnota, die de opmaat vormt van de nieuwe begroting. Tijdens de behandeling van die beide nota’s is er opnieuw ruimte om inbreng te hebben vanuit het brede perspectief van de raad. We hopen hiermee gezamenlijk met alle partijen een positieve start te maken in deze nieuwe raadsperiode.