Algemene beschouwingen tijdens de begroting 2021

Graag waren wij vandaag fysiek bijeengekomen om stil te staan bij de toekomst van Veldhoven. Dat gaat helaas niet in de vorm die wij gewend zijn. Gelukkig kan het begrotingsdebat anno 2020 ook digitaal plaatsvinden, zodat we het belang van onze mooie gemeente kunnen blijven dienen.

Voordat we over de toekomst gaan spreken, wil de Veldhovense VVD eerst haar respect uitspreken voor alle mensen die keihard werken in onder andere de zorg, het onderwijs, de hulpdiensten en iedereen die onder deze moeilijke omstandigheden het hoofd boven water probeert te houden. Ook danken we het college en ambtelijke organisatie voor hun inspanningen bij het opmaken van de begroting. Dat het geen makkelijke opgaaf is, begrijpen we maar al te goed.

We leven in een bijzondere tijd, waarin de normaalste zaken van de wereld niet meer zo normaal zijn. Even een boodschap doen bij de plaatselijke supermarkt of een bezoekje brengen aan familie en vrienden gaat niet meer zoals voorheen. We incasseren allemaal de klappen van deze coronacrisis en daarom is het des te belangrijker dat we er met elkaar voor zorgen dat we er weer bovenop komen.

Het is goed toeven in onze mooie gemeente, en dat willen we natuurlijk graag zo behouden. Wat hebben we bereikt voor de Veldhovenaren? En waar stropen we in de toekomst onze mouwen nog voor op? Er staan best nog een aantal uitdagingen op ons te wachten...

Hoewel we met zijn allen nog volop in strijd zijn tegen het corona virus, gaan wij ervan uit dat we samen toch als winnaar uit de bus komen! De kosten van deze pandemie, zowel landelijk als lokaal, zijn enorm en vooralsnog niet goed in te schatten.

Hoewel we geen glazen bol hebben, verwachten we dat de komende jaren de werkloosheid zal oplopen en dat er dus een groot beroep op Sociale Voorzieningen zal worden gedaan. Gebleken is dat wij als gemeente Veldhoven sterk zijn in de aanpak om mensen weer aan een baan te helpen. Laten we ons daarop blijven focussen, want zelfredzaamheid is een groot goed.

Ook op het gebied van Jeugdzorg zullen de gevolgen van de pandemie merkbaar zijn. Daarom kan de Veldhovense VVD zich er volledig in vinden om juist nú te investeren in een wijkgerichte aanpak!

Zo worden problemen bij de wortel aangepakt. Het laagdrempelig maken van het aanvragen van hulp bij het opvoeden is iets waar zowel de ouders als de kinderen direct baat bij hebben. Ook geeft het een kostenbesparend effect waardoor je later niet duurdere specialistische hulp hoeft in te schakelen. Kinderen verdienen allemaal eenzelfde en eerlijke kans. Het is onze taak als gemeente om ons daarvoor in te zetten, nu en in de toekomst!

Hoewel het op vele fronten een uitdagende periode is, moeten we niet uit het oog verliezen dat we met elkaar mooie successen hebben geboekt. En ja, natuurlijk stippen we het even aan (jullie dachten vast waar blijft het): vanaf zaterdag kunnen we in heel Veldhoven gratis parkeren. Wij zijn er heilig van overtuigd dat dit een krachtige impuls zal geven. Op deze manier wordt een einde gemaakt aan oneerlijke concurrentie en houden we het winkelend publiek daar waar wij het graag zien: in ons mooie Veldhoven in plaats van omliggende gemeenten. Wij willen niet langer geld betalen om het uit te mogen geven.

Ook ligt een enorme druk op de woningmarkt en daar is Veldhoven zeker geen uitzondering op. Want dankzij o.a. ASML is er veel werkgelegenheid in deze regio, daar mogen we ons toch zeer gelukkig mee prijzen. Tegelijkertijd brengt de aanhoudende vraag naar woningen met zich mee dat de huizenprijzen

door het dak gaan. De gevolgen van deze marktwerking zorgen ervoor dat sommige Veldhovenaren maar moeilijk een woning kunnen vinden, en vooral de starters zitten in een lastig parket. Uiteraard verdient deze doelgroep de aandacht, vandaar de starterslening.

Maar om écht wat voor deze doelgroep te kunnen betekenen, zullen er meer betaalbare woningen dienen te worden gebouwd. Daarom zijn wij zeer verheugd dat met de afspraken binnen de regio en de woningdeal aan het aanbod flink wordt gewerkt. 1250 nieuwe woningen. Schop in de grond en bouwen, top!

Maar met die 1250 woningen zijn we er nog lang niet. Daarom benadrukken wij als Veldhovense VVD de urgentie van het optimaal faciliteren om inbreidingsprojecten mogelijk te maken. Daar zit geen limiet op qua aantallen vanuit de Provincie dus dat is dé kans om de woningkrapte in Veldhoven op te lossen voor de volgende generatie.

Veldhoven is voor en door iedereen. Juist daarom is het zo belangrijk om ervoor te zorgen dat ook jongeren hier prettig kunnen wonen op een manier die bij hun portemonnee past. Deze generatie staat straks als vrijwilliger bij het voerbalveld, als klaar‐over bij onze scholen of als mantelzorger voor de ouderen zodat ze zonder te veel kosten langer thuis kunnen blijven wonen ook.

Veldhoven heeft de charmes van een dorp, maar de voorzieningen van een stad. Ik noem bijvoorbeeld: theater De Schalm, Muziekschool ‘Art for You’, de bibliotheek, het museum of het Oude Slot. Ondanks dat we van deze instellingen vragen ook water bij de wijn te doen, staat voor de Veldhovense VVD voorop dat we ze allemaal willen behouden voor Veldhoven! Dit zijn namelijk stuk voor stuk voorzieningen om trots op te zijn. En dan heb ik het nog niet gehad over ons gloednieuwe zwembad ‘Den Ekkerman’. Oh nee. Een gloednieuw zwembad dus ook een gloednieuwe naam!

Een gemeente als Veldhoven heeft dergelijke voorzieningen ook nodig, zodat we haar inwoners ook daadwerkelijk wat te bieden hebben. Dit alles moet worden betaald en daarvoor maak je een begroting. Vorig jaar en dit jaar leverde Veldhoven een begroting in die niet meerjarig sluitend was. Daar is bewust voor gekozen om zodoende een signaal af te geven aan de Provincie. Ook werd een brandbrief gestuurd naar het Rijk.

Op allerlei manieren hebben we als volledige raad aangegeven dat het zó het langer kan! Maar desalniettemin staan we dit jaar weer voor dezelfde, bijna onmogelijke opgave.

Tekorten gaan gepaard met bezuinigingen. En veel van die tekorten zijn structureel. En dus moet je het dan ‘in principe’ opvangen met structurele bezuinigingen. Moeten we dan nu de pijnlijke keuzes gaan maken? In tijden van corona? En één of meer van onze mooie voorzieningen laten vallen? Nee, daar kiest de Veldhovense VVD niet voor!

Maar wat dan wel? Je kan kritisch kijken naar je personeelsbestand, kijken naar een brede inzetbaar‐ heid van de mensen en minder externe inhuur. Wij vinden het goed te zien dat het college daarnaar heeft gekeken en wij geven daar als VVD nog een extra taakstellende motie over mee voor de komende jaren. Wij staan voor een slanke overheid waar het kan, maar altijd met de Veldhovense burger in het achterhoofd: de kwaliteit van de dienstverlening moet van een voldoende niveau blijven. Juist in deze tijd! Maar met wat bezuinigingen hier en daar en de kaasschaafmethode krijg je dit probleem en dit tekort niet opgelost.

Wij vinden het van belang dat de woonlasten in evenwicht blijven. Een goede prijs/kwaliteit verhouding, daar staan wij voor en dat betekent dat we bij de 25% goedkoopste gemeenten van Nederland willen blijven horen. Dat was en blijft ons uitgangspunt! Daarom dienen wij ook onze motie in, die wij ‘de 25% NOODREM MOTIE’ noemen. Met deze motie zorgen wij ervoor dat we goedkoop blijven! Maar ook kunnen blijven investeren in ons dorp. Want nog één van de uitdagingen die ons te wachten staan en waar veel geld mee gemoeid zal zijn, is het realiseren van optimale bereikbaarheid van Veldhoven!

Immers, een goede bereikbaarheid van Veldhoven is noodzakelijk om een gunstig woon‐ en werkkli‐ maat te creëren. Momenteel werken mensen thuis en dat verlicht het probleem, maar we hebben allemaal de files op de Kempenbaan of Heerbaan nog helder op ons netvlies staan. We moeten na‐ denken over de tijd na corona. Dit is het moment om vooruit te denken en om door te pakken.

Juist nu moeten we investeren in de toekomst van Veldhoven en haar inwoners. Wat ons betreft moet het vestigingsklimaat uitmuntend zijn, want dat blijft zorgen voor banen! En banen zorgen voor welvaart. En welvaart en gezondheid zorgen voor geluk!

En van gelukkige veldhovenaren worden wij als de Veldhovense VVD uiteraard blij!

Veldhoven, 3 november 2020
VVD‐fractie Veldhoven
Vivianne van Wieren‐Kraayvanger, fractievoorzitter